پلکسی استخوانی ۴ میل ۴۱×۱۲۲ سانت

۵۸۵,۴۶۳ تومان

این پلکسی سفید، نور را از خود عبور نمی دهد.

موجود