پلکسی استخوانی ۲ میل ۴۱×۱۲۲ سانت

۳۴۳,۲۵۸ تومان

این پلکسی سفید، نور را از خود عبور نمی دهد.

موجود