باکس رای گیری

از جعبه‌های زیر می‌توانید به‌عنوان باکس رای گیری و صندوق انتقادات و پیشنهادات استفاده کنید:

۲۲۶,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۳۲۶,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان
۳۱۳,۰۰۰ تومان۸۹۱,۰۰۰ تومان