باکس رای گیری

از جعبه‌های زیر می‌توانید به‌عنوان باکس رای گیری و صندوق انتقادات و پیشنهادات استفاده کنید:

۲۴۶,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۳۲۶,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان
۳۱۳,۰۰۰ تومان۸۹۱,۰۰۰ تومان