افقی
۱۵,۸۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان
عمودی
۳۸,۵۰۰ تومان۶۲,۵۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان۷۷,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان۷۸,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان
۵۴,۶۰۰ تومان۱۰۳,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان۱۱۳,۰۰۰ تومان
۳۴,۶۰۰ تومان۷۸,۵۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان۱۸۷,۰۰۰ تومان
۲۲۸,۰۰۰ تومان۲۸۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان۹۸,۵۰۰ تومان
۲۳۲,۰۰۰ تومان۲۸۷,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰ تومان
۲۹۶,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳۷۰,۰۰۰ تومان۴۱۲,۵۰۰ تومان