افقی
۱۵,۸۰۰ تومان۶۸,۵۰۰ تومان
عمودی
۳۶,۵۰۰ تومان۶۸,۵۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۶۰۰ تومان۱۴۳,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان
۳۹,۶۰۰ تومان۱۲۷,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۸۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان
۱۹۲,۰۰۰ تومان۲۸۷,۰۰۰ تومان
۲۴۸,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۹۲,۰۰۰ تومان۴۸۷,۵۰۰ تومان
۴۹۶,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان۷۶۲,۰۰۰ تومان