خدمات برش لیزری لیزرکات

فروشگاه اینترنتی محصولات پلکسی 

و خدمات آنلاین برش لیزری

محصولات برش لیزریمشاهده همه

3 سایز
۲۹۲,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان
2 سایز
۱۸۳,۰۰۰ تومان۲۱۶,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۵۹,۶۰۰ تومان۹۹۶,۰۰۱ تومان
۲۰۷,۶۰۰ تومان۲۷۷,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومان
-12%
۳۷۰,۰۰۰ تومان
3 سایز
+
ناموجود
۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۰۵,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۲۱۵,۰۰۰ تومان۲۹۴,۲۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۱۵,۹۰۰ تومان۱۷۵,۹۰۰ تومان
3 سایز
+
ناموجود
۱۷۵,۰۰۰ تومان۲۴۸,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۹۷,۹۰۰ تومان۲۴۲,۰۰۰ تومان
3 سایز
۱۰۹,۰۰۰ تومان۱۸۴,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۱۸,۹۰۰ تومان
+
ناموجود
3 سایز
۲۳۰,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۱۴,۲۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
3 سایز
+
ناموجود
۷۴,۷۰۰ تومان۱۳۹,۱۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۶۴,۸۰۰ تومان۱۹۳,۹۰۰ تومان
3 سایز
+
ناموجود
۱۱۸,۲۰۰ تومان۱۴۶,۸۰۰ تومان
3 سایز
۱۴۹,۲۰۰ تومان۳۳۳,۶۰۰ تومان
۲۰۹,۰۰۰ تومان۲۸۱,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۰۲,۹۰۰ تومان۱۵۰,۹۰۰ تومان

انواع ورق پلکسی گلاس

۹۹,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
۲۲۳,۰۰۰ تومان۴,۴۹۴,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان۴,۷۰۸,۰۰۰ تومان
۳۴۸,۰۰۰ تومان۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان
۰ تومان۳۲۹,۰۰۰ تومان
۳۳۸,۰۰۰ تومان
۷۳۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

انواع باکس پلکسی گلاسمشاهده همه

۱۶۹,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۲۲۶,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۳۲۶,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان
۳۴۴,۰۰۰ تومان۵۶۸,۰۰۰ تومان
3 سایز
۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۲۸,۰۰۰ تومان
۳۱۳,۰۰۰ تومان۸۹۱,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

انواع استند پلکسی گلاسمشاهده همه

افقی
۱۲,۹۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومان
عمودی
۱۲,۹۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان۱۸۱,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۶۰۰ تومان۱۴۳,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان۱۷۳,۰۰۰ تومان
۳۹,۶۰۰ تومان۱۲۷,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹۲,۰۰۰ تومان۲۸۷,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان۸۲۵,۰۰۰ تومان
۸۰۳,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۴۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان

انواع تابلو و پلاک

۸,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۵۰۰ تومان۸۶,۰۰۰ تومان
-12%
۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۱۷۸,۰۰۰ تومان
۱۷۸,۰۰۰ تومان
-6%
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
-10%
۱۹۷,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان
-6%
۳۶۰,۰۰۰ تومان
-6%
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
-6%
۳۶۰,۰۰۰ تومان
-27%
۳۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۲۵۱,۰۰۰ تومان
۲۴۴,۰۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰ تومان
۲۳۸,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴۷,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۲۴۶,۲۰۰ تومان۲۶۵,۵۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۲۵۳,۰۰۰ تومان

انواع تندیس آماده

۲۴۶,۶۰۰ تومان
+
ناموجود
۲۹۵,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان