خدمات برش لیزری لیزرکات

فروشگاه اینترنتی محصولات پلکسی 

و خدمات آنلاین برش لیزری

محصولات برش لیزریمشاهده همه

3 سایز
۲۹۲,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان
2 سایز
۱۸۳,۰۰۰ تومان۲۱۶,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۵۹,۶۰۰ تومان۹۹۶,۰۰۱ تومان
۲۰۷,۶۰۰ تومان۲۷۷,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومان
3 سایز
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۰۵,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۵,۹۰۰ تومان۱۷۵,۹۰۰ تومان
3 سایز
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۵,۰۰۰ تومان۲۴۸,۰۰۰ تومان
-12%
۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۹۷,۹۰۰ تومان۲۴۲,۰۰۰ تومان
3 سایز
۱۰۹,۰۰۰ تومان۱۸۴,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۸,۹۰۰ تومان
3 سایز
۲۳۰,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۴,۲۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۲۱۵,۰۰۰ تومان۲۹۴,۲۰۰ تومان
3 سایز
+
در انبار موجود نمی باشد
۷۴,۷۰۰ تومان۱۳۹,۱۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۶۴,۸۰۰ تومان۱۹۳,۹۰۰ تومان
3 سایز
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۸,۲۰۰ تومان۱۴۶,۸۰۰ تومان
3 سایز
۱۴۹,۲۰۰ تومان۳۳۳,۶۰۰ تومان
۲۰۹,۰۰۰ تومان۲۸۱,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۲,۹۰۰ تومان۱۵۰,۹۰۰ تومان

انواع ورق پلکسی گلاس

۹۹,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
۲۲۸,۰۰۰ تومان۳,۸۱۸,۰۰۰ تومان
۲۳۵,۰۰۰ تومان۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰۶,۰۰۰ تومان۱,۲۶۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان۳۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹۸,۰۰۰ تومان
۷۳۵,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

انواع باکس پلکسی گلاسمشاهده همه

۱۷۹,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۲۴۶,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۳۲۶,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان
۳۴۴,۰۰۰ تومان۵۶۸,۰۰۰ تومان
3 سایز
۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۲۸,۰۰۰ تومان
۳۱۳,۰۰۰ تومان۸۹۱,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

انواع استند پلکسی گلاسمشاهده همه

افقی
۱۰,۷۰۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومان
عمودی
۱۰,۷۰۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان۱۴۶,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
۸۴,۶۰۰ تومان۱۴۳,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان۱۷۳,۰۰۰ تومان
۳۹,۶۰۰ تومان۱۲۷,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۷۹,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان
۱۹۲,۰۰۰ تومان۲۸۷,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان۸۲۵,۰۰۰ تومان
۸۰۳,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد

انواع تابلو و پلاک

۸,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۵۰۰ تومان۸۶,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۱۸۷,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۲۰۰ تومان
۱۸۷,۰۰۰ تومان
۳۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۲۰۰ تومان
-10%
۱۹۷,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۶۰۰ تومان
۳۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان
۳۱۵,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۶۰۰ تومان
۱۸۰,۲۰۰ تومان
۳۲۵,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۲۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان
-27%
۳۴۵,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۶۰۰ تومان
۲۵۱,۰۰۰ تومان
۲۴۴,۰۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰ تومان
۲۳۸,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴۷,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۲۰۰ تومان
۲۴۶,۲۰۰ تومان۲۶۵,۵۰۰ تومان
۱۶۴,۶۰۰ تومان
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۲۵۳,۰۰۰ تومان

انواع تندیس آماده

۲۴۶,۶۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۲۹۵,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان