خدمات برش لیزری لیزرکات

فروشگاه اینترنتی محصولات پلکسی 

و خدمات آنلاین برش لیزری

محصولات برش لیزریمشاهده همه

3 سایز
۲۹۲,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان
2 سایز
۱۸۳,۰۰۰ تومان۲۵۶,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۵۹,۶۰۰ تومان۹۹۶,۰۰۱ تومان
+
ناموجود
۲۱۵,۰۰۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۲۰۷,۶۰۰ تومان۲۷۷,۰۰۰ تومان
-12%
۳۷۰,۰۰۰ تومان
3 سایز
+
ناموجود
۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۰۵,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۲۱۵,۰۰۰ تومان۲۹۴,۲۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۱۵,۹۰۰ تومان۱۷۵,۹۰۰ تومان
3 سایز
+
ناموجود
۱۷۵,۰۰۰ تومان۲۴۸,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۹۷,۹۰۰ تومان۲۴۲,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
+
ناموجود
۱۶۷,۰۰۰ تومان۲۷۳,۸۰۰ تومان
3 سایز
+
ناموجود
۱۰۹,۰۰۰ تومان۱۸۴,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۱۸,۹۰۰ تومان
+
ناموجود
3 سایز
+
ناموجود
۲۳۰,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۱۴,۲۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
+
ناموجود
3 سایز
+
ناموجود
۷۴,۷۰۰ تومان۱۳۹,۱۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۶۴,۸۰۰ تومان۱۹۳,۹۰۰ تومان
3 سایز
+
ناموجود
۱۱۸,۲۰۰ تومان۱۴۶,۸۰۰ تومان
3 سایز
+
ناموجود
۱۴۹,۲۰۰ تومان۳۳۳,۶۰۰ تومان
+
ناموجود
۲۰۹,۰۰۰ تومان۲۸۱,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۰۲,۹۰۰ تومان۱۵۰,۹۰۰ تومان

انواع ورق پلکسی گلاس

۹۵,۰۰۰ تومان۲۲۷,۰۰۰ تومان
۲۱۷,۰۰۰ تومان۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۶,۰۰۰ تومان۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶۸,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان۳۷۹,۰۰۰ تومان
۳۷۹,۰۰۰ تومان
۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

انواع باکس پلکسی گلاسمشاهده همه

۱۶۹,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۲۲۶,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۳۲۶,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان
۳۴۴,۰۰۰ تومان۵۶۸,۰۰۰ تومان
3 سایز
۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۲۸,۰۰۰ تومان
۳۱۳,۰۰۰ تومان۸۹۱,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

انواع استند پلکسی گلاسمشاهده همه

افقی
۱۲,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
عمودی
۱۲,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان۱۷۴,۰۰۰ تومان
-13%
۱۹۶,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان۲۸۹,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۹۸,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸۲,۰۰۰ تومان۲۹۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۶۰۰ تومان۱۳۷,۰۰۰ تومان
۱۸۴,۰۰۰ تومان۲۱۸,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹۲,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان۸۲۵,۰۰۰ تومان
۸۰۳,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان
+
ناموجود
۱۴۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان

انواع تابلو و پلاک

۸,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۵۰۰ تومان۸۶,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
-8%
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
-10%
۱۹۷,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
-8%
۴۲۰,۰۰۰ تومان
-8%
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
-8%
۴۲۰,۰۰۰ تومان
-27%
۳۴۵,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۲۵۱,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۲۴۴,۰۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومان
۲۳۸,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴۷,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۴۶,۲۰۰ تومان۲۶۵,۵۰۰ تومان
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۲۵۳,۰۰۰ تومان

انواع تندیس آماده

۲۴۶,۶۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان
۳۱۶,۸۰۰ تومان