وکتور خوشنویسی شعر ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است

وکتور خوشنویسی شعر ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است

وکتور خوشنویسی شعر ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است

وکتور خوشنویسی شعر ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است

ارسال دیدگاه و بازتاب جدید بسته شده است.